Thông báo: Bingbon ra mắt cặp giao dịch DOT/USDT cho hợp đồng tiêu chuẩn