Thông báo về phương án dịch vụ tư vấn khách hàng khi khẩn cấp