Biện pháp xử lý khi “Không nhận được tin nhắn mã xác thực”