Điều khoản & Điều kiện giao dịch sao chép: Đăng ký làm giao dịch viên, hạn chế, chia sẻ lợi nhuận, quy định xếp hạng và các điều cấm