Điều kiện đăng ký làm giao dịch viên, giới hạn giao dịch, chiết khấu gánh lệnh, quy định xếp hạng và các điều cấm kỵ