Cách tính Lệnh thị trường, Lệnh kích hoạt & Lệnh Chốt lãi/Dừng lỗ (Hợp đồng tiêu chuẩn)