Cách tính lệnh thị trường, lệnh dừng giới hạn và lệnh giữ (hợp đồng tiêu chuẩn)