Thông báo điều chỉnh giá thị trường tổng hợp cho hợp đồng tiêu chuẩn(22/10)