Thông báo vận hành thử nghiệm tính năng [Sao chép giao dịch viên sàn ngoài]