Thông báo lên sóng cặp giao dịch FTM/USDT,CRV/USDT,GALA/USDT,ENS/USDT&PEOPLE/USDT cho HĐ tiêu chuẩn