"Cơ chế bảo vệ chênh lệch giá trong sao chép giao dịch"