Các biện pháp bảo mật nền tảng và bảo vệ người dùng BingX