Thông báo hỗ trợ di chuyển, đổi giá trị và thay đổi ticker token Ellipsis (EPS) thành EPX