Thông báo tạm ngừng dịch vụ rút GALA trên mạng Solana (SOL)