Cập nhật phiên bản V3.3 để có trải nghiệm sao chép giao dịch mới