Thông báo bảo trì ví cho mạng Ethereum (ERC20) (27/06/2022)