Cập nhật phiên bản V3.7.0 (Beta) với Giao dịch sao chép Hợp đồng chuyên nghiệp BingX