Thông báo lên sóng cặp giao dịch AAVE/USDT cho hợp đồng tiêu chuẩn