Thông báo lên sóng cặp giao dịch ENJ/USDT、MANA/USDT、SAND/USDT、CHZ/USDT cho hợp đồng tiêu chuẩn