Hướng dẫn thao tác điều chỉnh ký quỹ ở chế độ ký quỹ riêng