Thông báo lên sóng cặp giao dịch LUNA/USDT cho HĐ tiêu chuẩn