Thông báo tạm dừng quyết toán phí tài trợ VST(09/08/2022)