Hợp đồng BingX sẽ điều chỉnh thông số thang đòn bẩy cho một số cặp giao dịch